Medicinal Plants : (xiao duan) MENG SHI

« Back to the list

(消煅)礞石

(xiao duan) MENG SHI

Lapis Chloriti (QING MENG SHI); Lapis Micae Aureus (JIN MENG SHI)

Nature : Neutral
Tastes : sweet (gan) - salted (xian) -
Tropisms : Liver (gan) - Lung (fei) -