Medicinal Plants : (jiu zhi) BAI SHAO (YAO)

« Back to the list

(酒炙)白芍(药)

(jiu zhi) BAI SHAO (YAO)

Paeonia Lactiflora Pall.

Nature : Neutral
Tastes : acid, sour (suan) - bitter (ku) -
Tropisms : Liver (gan) - Spleen (pi) -