Medicinal Plants : (cu zhi) (JING) DA JI (Euphorbia)

« Back to the list

(醋炙)(京)大戟

(cu zhi) (JING) DA JI (Euphorbia)

Euphorbia Pekinensis Rupr.

Nature : Cold
Tastes : bitter (ku) - pungent, acrid (xin) -
Tropisms : Large intestine (da chang) - Lung (fei) - Spleen (pi) - Kidney (shen) -