Medicinal Formulas : ZI SHEN TONG GUAN WAN

« Back to the list

ZI SHEN TONG GUAN WAN

Kidney enriching gate-opening pill

Products list :
3.88g HUANG BAI
0.24g ROU GUI
3.88g ZHI MU

Origin : LAN SHI MI CANG

Memo : Tidal fever, hematuria, dysuria due to damp heat and heat damaging the yin and the blood