Medicinal Formulas : ZHI ZI SHENG JIANG CHI TANG

« Back to the list

ZHI ZI SHENG JIANG CHI TANG

ZHI ZI, SHENG JIANG and DAN DOU CHI decoction

Products list :
9g DAN DOU CHI
12g sheng JIANG
9g ZHI ZI

Origin : SHANG HAN LUN

Memo : Soft qi aspect pattern or blocked heat in the qi aspect. Vomiting after erroneous precipitation (purgation) or vomification.