Medicinal Formulas : ZHI ZI JIN HUA WAN

« Back to the list

ZHI ZI JIN HUA WAN

ZHI ZI Golden Flower Pill

Products list :
12g HUANG BAI
12g HUANG LIAN
12g HUANG QIN
24g ZHI ZI

Origin : JING YUE QUAN SHU

Memo : Toxic heat in the three burners, in the qi and the blood aspect.