Medicinal Formulas : ZENG YE TANG

« Back to the list

ZENG YE TANG

Increasing humor decoction

Products list :
16g MAI MEN DONG = MAI DONG
16g SHENG DI HUANG
20g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Damage of the body fluids during warm diseases with heat in the yang brightness (or in the qi aspect).