Medicinal Formulas : ZENG YE CHENG QI TANG

« Back to the list

ZENG YE CHENG QI TANG

Increasing humor and qi infusing decoction

Products list :
9g (sheng) DA HUANG
15g MAI MEN DONG = MAI DONG
5g MANG XIAO
24g SHENG DI HUANG
25g XUAN SHEN = YUAN SHEN

Origin : WEN BING TIAO BIAN

Memo : Accumulation of heat in the yang brightness bowels with constipation due to yin and body fluids vacuity.