Medicinal Formulas : JI SHENG SHEN QI WAN

« Back to the list

JI SHENG SHEN QI WAN

"JI SHENG FANG" kidney qi pill

Products list :
1.5g (chao huang) CHE QIAN ZI
1.5g FU LING
1.5g MU DAN PI
0.75g (HUAI) NIU XI
0.6g pao FU ZI
0.75g ROU GUI
1.5g SHAN YAO
1.5g (zheng) SHAN ZHU YU
0.75g SHU DI HUANG
1.5g ZE XIE

Origin : JI SHENG FANG

Memo : Edemas and dysuria due to kidney yang and qi vacuity.